problema notifiche whatzzapp

xin chào tt c các guys Tôi có mt vn cho mt vài tun thit thc khi tôi bt iPhone vào bui sáng nu tôi không m ng dng whatzzapp tôi không nhn c thông báo ca các tin nhn nhn c.
sau ó mt ln m tt c mi th hot ng hoàn ho Tôi không bit làm th nào gii quyt cho tôi mt tay vui lòng? cm n bn

Ciao anche a te, questo è un sito italiano e, pertanto, l’unica lingua ammissibile è l’italiano.

Chiudo.