Chiamate disturbate

Xin chào tt c mi ngi  Tôi ã tìm kim trên din àn tránh m mt cuc tho lun mi, nhng tôi dng nh không tìm thy bt c iu gì … Tôi gii thích … Tôi ã mua iPhone ca tôi 256GB màu trng khong tháng mi mt; ngay lp tc, nhng ngi mà tôi ã thc hin cuc gi, khó có th hiu nhng gì tôi ã nói; Do ó, tôi liên lc vi Apple h tr ó, sau mt khôi phc d phòng, yêu cu tôi gi thit b; ã tr li vi lý do “khim khuyt không tìm thy”, tôi li thc hin mt khôi phc li mà không s dng sao lu, cng nh cosnigliato; Tuy nhiên, không may, tuy nhiên, vn vn tip tc xut hin trên Internet tôi ã c mt vài bài báo, trong ó có mt s ngi dùng phàn nàn v cùng mt vn (nhng hu ht vi iPhone7 Plus) nhng Apple vn cha th hin gì.:slight_smile:
:frowning:

Li khuyên?
Và nu nó là sim?

Cm n,

Ciao,
questo è un forum italiano per cui l’unica lingua ammessa è l’italiano.

Chiudo pertanto la discussione.